Privacystatement

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

The HypotheekCompany B.V. is een landelijke samenwerking van onafhankelijke, deskundige adviseurs. Wij werken samen met ongeveer 100 zelfstandig assurantiekantoren verspreid over Nederland. Wij begeleiden de adviseurs en hun klanten bij het proces bemiddelen bij de totstandkoming van (hypothecair) krediet en verzekeringsovereenkomsten. Voor deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. The HypotheekCompany B.V. beoogt met dit ‘Privacystatement’ u duidelijkheid te verschaffen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat u hiervan op de hoogte bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Voor wie is deze privacystatement bedoeld?

Heeft u via één van onze vestigingen interesse getoond in een bepaald product door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens en geldt deze privacystatement voor u. Ook kan het zijn dat u onze website bezoekt, ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens.

HypotheekCompany hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij zullen op een zorgvuldige wijze omgaan met de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens is; The HypotheekCompany B.V.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie wordt beschouwd als een persoonsgegeven als het iets over een specifiek persoon zegt óf als deze informatie in combinatie met andere gegevens naar deze persoon te herleiden is. Er zijn directe en indirecte persoonsgegevens. Onder directe persoonsgegevens vallen onder geboortedatum, voor- en achternaam, geslacht, adres, pasfoto, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer (BSN), bankrekeningnummer en patiëntendossier. Onder indirecte persoonsgegevens vallen gegevens die niet rechtstreeks over de persoon gaan, zoals WOZ-waarde, kentekennummer, de winst van een eenmanszaak en het IP-adres van een computer.

Gewone persoonsgegevens:

Naam;

Adres;

Woonplaats;

Telefoonnummer.

Bijzondere persoonsgegevens*:

Godsdienst of levensovertuiging;

Ras;

Politieke voorkeur;

Gezondheid.

*Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is niet toegestaan, tenzij er een wettelijke grondslag voor is (zwaarwegend algemeen belang of een specifieke uitzonderingssituatie).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 • Naam, adres,woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens welke wij benodigd zijn voor communicatie
 • Overige klantgegevens zoals uw nationaliteit, beroep en burgerlijke staat
 • Financiële gegevens zoals; gegevens van uw huidige hypotheek, leningen en/ of andere verplichtingen en inkomensgegevens
 • Identificatiegegevens zoals; paspoortnummer, ID- nummer, geboortedatum, geslacht, kopie ID bewijzen, BSN

Wat doen wij o.a. met de persoonsgegevens die wij ontvangen?

 • Opslaan
 • Wijzigen
 • Gebruiken
 • Doorgeven
 • Raadplegen
 • Verstrekken
 • Opvragen

Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er een grondslag voor de verwerking is. Dit betekend dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen opvragen of gebruiken als daar één of meer van de onderstaande redenen voor zijn;

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent of om op verzoek van u vóór afsluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wetten die ons verplichten uw gegevens te bewaren zoals Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Voor het behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HypotheekCompany of van een derde, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld voor de bescherming van uw en onze eigendommen, de bescherming van onze eigen financiële positie en het belang van andere klanten beschermen, uitvoering van een efficiënte administratie, veiligheid van systemen en netwerken.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Om te kunnen bemiddelen bij het afsluiten van een hypotheek en/ of hieraan gekoppeld product
 • Om te kunnen bemiddelen bij het beheer van een afgesloten product
 • Voor promotie en marketingdoeleinden
 • Voor onderzoek en statistische analyses om zo onze diensten te kunnen ontwikkelen en verbeteren.
 • Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen
 • Om gegevens aan te kunnen leveren bij toezichthouders zoals de AFM (autoriteit financiële markten)

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens en aan welke derden geven wij deze door?

Wij ontvangen de persoonsgegevens van de adviseur bij wie u bent geweest voor een advies of via u rechtstreeks. Deze gegevens worden door ons gedeeld met andere bedrijven en instellingen zoals;

 • Uw adviseur
 • Werkgevers
 • Leveranciers
 • Zakelijke partners met wie wij samenwerken zoals geldverstrekkers, verzekeraars, IT bedrijven en datacenters

Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten. Derden die bij de uitvoering van hun werkzaamheden de toegang hebben of beschikken over persoonsgegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen. Dit om ervoor zorg te dragen dat de persoonsgegevens uitsluitend voor de eerder genoemde doeleinden gebruikt worden.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Onze websites en IT- systemen zijn goed beveiligd om zo de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Onze medewerkers zijn geïnstrueerd over het veilig verwerken van persoonsgegevens en dit is vastgelegd in een intern privacybeleid en beveiligingsbeleid. Deze processen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig blijkt te zijn zullen deze worden aangepast. Wij hebben met alle partijen die voor ons gegevens verwerken een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is opgenomen hoe zij om dienen te gaan met persoonsgegevens en voor welk doel deze gebruikt mogen worden.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

 • zolang wij ze nodig hebben voor de doelen waarvoor wij ze verwerken
 • zolang wij ze moeten bewaren om aan de wet te voldoen
 • zolang we ze mogen bewaren voor vorderingen waartegen wij ons moeten kunnen verweren.


LET OP! een bewaartermijn kan per doel verschillen. Na afloop van de bewaartermijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Welke rechten heeft u?

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens; u heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken..
 • Recht op correctie van de persoonsgegevens indien deze niet kloppen; u kunt ons verzoeken om onjuistheden in uw persoonsgegevens aan te passen
 • Recht op verwijderen van persoonsgegevens en recht om vergeten te worden; U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan beoordelen of dit mogelijk is en u hiervan op de hoogte stellen. Indien verwijdering niet mogelijk is door bijvoorbeeld de wetgeving dan zullen wij dit kenbaar maken. Als verwijdering van de gegevens mogelijk is zullen wij ook onze verwerkers op de hoogte stellen van uw verzoek op verwijdering van de persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de persoonsgegevensverwerking; u kunt ons verzoeken om tijdelijk beperkte gegevens te verwerken. Dit kan in de volgende gevallen;
 1. U denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn
 2. Wij maken ten onrechte gebruik van uw persoonsgegevens
 3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoelen, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 4. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en in afwachting bent van het antwoord.
 • Recht op verzet tegen de persoonsgegevensverwerking; Waar u toestemming aan ons heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegeven heeft u ook de mogelijkheid om dit weer in te trekken. De persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold zullen dan niet meer worden verwerkt.
 • Recht op overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit); U wilt de persoonsgegevens hebben die u aan ons heeft gegeven en wij geautomatiseerd opslaan. U  kunt hiervoor een verzoek indienen bij ons. Wij zullen dan zover mogelijk is deze gegevens in een gestructureerde, gangbare vorm aanleveren bij een door u aangewezen derde partij

Gebruik van de website www.hypotheekcompany.nl

Reacties;

Als bezoekers een reacties achterlaten op de site, verzamelen wij de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Contactformulier;

Wij leggen de volgende gegevens vast indien er door u een contactformulier wordt ingevuld;

 • Naam, woonplaats
 • Telefoonnummer, e-mailadres

Deze persoonsgegevens worden door ons 1 maand bewaard en de ingezonden informatie zal door ons niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Welke rechten heeft u over deze data?

Als u een reactie heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die wij van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven heeft. U kunt ook verzoeken dat wij enige persoonlijke data die wij van u hebben te verwijderen. Dit bevat geen data die wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Google Analytics;

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe kunt u uw recht uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw rechten stuurt u ons een brief of e-mail. Wij reageren dan binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. Ook als u vragen of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met;

The HypotheekCompany B.V.

Postbus 388

7500 AJ Enschede

supportcenter@hypotheekcompany.nl

Wijzigingen; Wij behouden ons het recht om deze Privacystatement van tijd tot tijd aan te passen. Op onze website www.hypotheekcompany.nl publiceren wij altijd de meest recente versie.